Mi a teendő kár esetén? »

I - AZ ALÁBBI LÉPÉSEK SZÜKSÉGES MEGTENNI:

1. Tegyen meg mindent a kárenyhítés és az áru védelmének érdekében.

 

2. Kérjen kárszemlét a kötvényben megadott kárbiztostól, ha a kár várható értéke meghaladja az US$ 2,000 értéket. Hiány vagy ki nem szolgáltatás esetén US$ 5,000, alatt nem kell kárszemle, amennyiben a kárrendezéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak.

 

3. Felszólamlással tartsa felelősségben a fuvarozókat és a fuvarozásban résztvevőket.

 

4. Amilyen gyorsan csak lehet, nyújtsa be a kárrendezéshez szükséges dokumentumokat, legyen figyelemmel a fuvarozói felelősségének elévülési idejére (kilenc hónap).

 

II - FUVAROZÓK ÉS EGYÉB HARMADIK SZEMÉLYEK FELELőSSÉGE:

1. Látható károk és sérülések esetén:

 

a. Átvétel előtt, tegyen megjegyzést a fuvarlevél megfelelő rovatába megadva a jelzését és számát a sérült vagy hiányzó csomagegységeknek.

 

b. Kérjen kárszemlét a kötvényben megadott kárbiztostól.

 

c. Az áru átvételtől számított 24 órán belül küldjön felszólamlást írásban a fuvarosoknak vagy a szállítmányozónak.

 

2. Nem látható sérülések esetén, amelyekről csak kiszolgáltatás után vesznek tudomást

 

a. Függessze fel a kirakodást és kérjen kárszemlét.

 

b. Küldjön írásbeli felszólamlást és adjon részletes leltárt a hiányzó vagy sérült árukról, daraszám, áru és érték megnevezéssel.

 

3. Ki nem szolgáltatás esetén.Kérjen a fuvarozótól részletes leltárt tartalmazó írásos jegyzőkönyvet a ki nem szolgáltatás tényéről.

 

4. Konténerben szállított áruk esetén. Ha az árut konténerben szállították, kérje fel a fuvarozót vagy annak képviselőjét, hogy vizsgálják meg a konténert és a plombákat.Ha a konténert sérülten szállították, vagya plombákat feltörték vagy a plombák hiányoznak, vagy eltérnek a fuvarlevélben megadott plombáktól, tegyen megjegyzést a fuvarlevélre és tartsa meg az összes pótolt vagy a megadottól eltérő plombát a további vizsgálatokhoz. Az árut a fuvarozó képviselőjének jelenlétében kell kirakni, a feltört hiányos csomagokról jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

5. Mindenképpen értesítse a fuvarozókat, szállítmányozókat, illetve a fuvarozásban részt vevő Önnel kapcsolatban álló összes felet faxon, elektronikus levélben vagy ajánlott levélben, és kérje fel őket a kárszemlén történő részvételre.

 

6. Akadályozza meg a fuvarozói vagy szállítmányozói felelősség elévülését, amennyiben a megadott határidőn belül nem sikerül beszerezni a fuvarozóval szembeni kártérítési igény benyújtásához szükséges dokumentumokat egy hónappal az elévülés időpontja előtt (Az elévülés általánosan kilenc hónap az áru érkezésétől, hajózás esetén a kikötőbe érkezésétől számítva.).

 

FIGYELEM: Amennyiben a itt megadott instrukciókat figyelmen kívül hagyják a Biztosító a kár rendezését megtagadhatja.

III - A KÁRRENDEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

A kárrendezéshez minden esetben az alábbi dokumentumokat kell benyújtani legkésőbb a fuvarozói felelősség elévülésének időpontja előtt egy hónappal:

 

A - Minden káresemény esetén szükséges:

 

1. Eredeti biztosítási kötvény. Eredeti Bill of Lading (hajó raklevél) vagy egyéb fuvarozás módnál a fuvarozó által kiadott fuvarlevél.

 

2. Kereskedelmi számla eredeti vagy másolati példánya, csomagolási lista. kárszámla, tételes áru megnevezéssel és értékkel.

 

3. A megjegyzéssel ellátott szállító levél, amelyen a sérülések és hiányok feltüntetésre kerültek. Súlyjegyzék.

 

4. A felmerült káreseménnyel kapcsolatban a fuvarossal illetve a fuvarozásban részt vevő személyekkel folytatott levelezés.

 

B - A fentieken felül, amennyiben a káresemény indokolja:

 

1. Kárfelvételi jegyzőkönyv.

 

2. Ki nem szolgáltatás esetén, kérjen ki nem szolgáltatási jegyzőkönyvet a felelősségben tartott fuvarozótól vagy egyéb harmadik személytől.

 

IV - KÖZÖS HAJÓKÁR:

Közös hajókár esetén azonnal vegye fel a Biztosító ügynökével a kapcsolatot. Amennyiben ez nem lehetséges, az Average Bond aláírása előtt győződjön meg arról, hogy azt az a jogi vagy természetes személy írta alá, aki az áru jog szerinti tulajdonosa volt a káresemény bekövetkezésének időpontjában. Amennyiben az áru tulajdonjoga nem állapítható meg egyértelmen kérjen a kereskedelmi partnerétől írásos felhatalmazást az Average Bond aláírására.

 

V - A HAJÓ ELVESZTÉSE KÖVETKEZTÉBEN BEÁLLT TOTÁLKÁR ESETÉN SZÜKSÉGES:

1. Az összes eredeti Bill of Lading (hajóraklevél) példány

 

2. A hajóstársaság levele, amelyben tájékoztatják az átvevőt a hajó és az áru megsemmisüléséről.

 

3. Cargo Manifest, amely igazolja, hogy az árut feladták, annak hiányában kérjen "Sworn Affidavit" dokumentumot a hajóstársaságtól.